SHLP
Collections et musées
Rubrique rédactionnelle SHLP
Manifestations culturelles
Annonces diverses
Stypendium
Catalogues électroniques
Horaires d'ouverture / godziny otwarcia
Contacts
Liens
  Stypendium na rok 2023  
 HOME > Stypendium
 Stypendium na rok 2023
 

 

Komunikat Komisji Stypendialnej
Towarzystwa Historyczno-Literackiego

 

Informujemy, że termin nadsyłania (pocztą albo drogą elektroniczną) podań o stypendia THL na rok 2023 upływa z dniem 31 maja 2023 r. W przypadku przesyłek pocztowych o ważności podania decydować będzie data stempla. Komisja ogłosi wyniki konkursu do końca czerwca 2023.

O stypendia ubiegać się mogą osoby specjalizujące się w historii literatury polskiej, historii Polski i relacjach polsko-francuskich, historii sztuki polskiej. Zasadniczo chodzi o kandydatów ze stopniem magistra i doktora, którym do kontynuowania pracy badawczej niezbędny jest miesięczny pobyt w Paryżu, korzystanie z tutejszych: bibliotek i archiwów, w pierwszym rzędzie ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Osoby mieszkające w Paryżu i w jego regionie nie mogą ubiegać się o stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

Znajomość języka francuskiego będzie przydatna. Do umotywowanego podania należy dołączyć podpisany życiorys, wykaz publikacji oraz opinie opiekunów naukowych.

Przyznana zgodnie z decyzją Komisji kwota zostanie przekazana stypendyście po przyjeździe. Komisja Stypendialna nie pokrywa kosztów podróży oraz nie zapewnia lokum w Paryżu. Stypendyści proszeni są o przyjazd do Francji z ważną europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Stypendium powinno być wykorzystane do końca 2023 roku. Kumulowanie w tym samym czasie różnych stypendiów jest niedozwolone. W ciągu 10 dni po powrocie ze stypendium stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu. Stypendysta ma obowiązek informowania THL o publikacjach powstałych w związku ze stypendium, ma również obowiązek przesłania egzemplarza publikacji nawet jeśli powstała ona częściowo dzięki otrzymanemu stypendium. Należy również umieścić podziękowania dla Komisji.


Wnioski o stypendia prosimy kierować pod adresem:

• Komisja Stypendialna Towarzystwa Historyczno-Literackiego
Société Historique et Littéraire Polonaise
6, quai d’Orléans
75004 PARIS

• secretariat@bplp.fr

 

 


 
 
       Copyright © Bibliothèque Polonaise de Paris. Tous droits réservés.